مهارت نوشتن

تکنیک های Writing

یکی دیگر از مهارتهای آیلتس مهارت نوشتاری (Writing ) آزمون آیلتس شامل 60 دقیقه آزمون در نوع آکادمیک و یا جنرال میباشد.

در مهارت نوشتاری آیلتس آکادمیک موضوعات برای داوطلبان مقاطع بالای دانشگاهی مناسب تر و آشنا تر است.

در بخش اول از مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آکادمیک شما با یک جدول و یا نمودار روبرو می شوید.

که می بایست این اطلاعات داده شده را با لغات خود و جمله بندی های مناسب این اطلاعات را توصیف کنید.

در بخش دوم مهارت نوشتاری آیلتس آکادمیک شرکت کنندگان می بایست بر اساس نظرات خود انشایی در ارتباط با موضوع ارائه شده بنویسند.

در نوع جنرال آزمون آیلتس به شرکت کننده یک موقعیت گفته میشود و از وی خواسته میشود که در ارتباط با آن موضوع نامه ای بنویسد.

این نامه ممکن است غیر رسمی و یا دوستانه باشد.

در بخش دوم آزمون جنرال می بایست نظرات خود را دربازه ی یک موضوع و یا یک مشکل بیان کنید.

که در اینجا نوع متن بسیار ساده تر از بخش آکادمیک آیلتس میباشد.

مهارت WRITING یا نوشتن در آزمونAcademic IELTS


2056
0
 
2