مهارت صحبت کردن

تکنیک های SPEAKING:

از مهارتهای آیلتس میتوان به مهارت مکالمه ( Speaking ) اشاره کرد که دارای سه بخش میباشد.

کل بخشهای این مهارت بین 11-14 دقیقه زمان میبرد.

بخش اول آزمون گفتاری یا همان مکالمه شامل سوالاتی عمومی تر و شخصی تر مربوط به شما ، علایق ، شغل و تحصیلاتتان میباشد.

کل زمان اختصاصی به این بخش بین 4-5 دقیقه میباشد.

در بخش دوم این آزمون یک کارت شامل یک موضوع میباشد که به شما یک دقیقه زمان داده میشود.

تا قبل از شروع به صحبت راجع به موضوع به آن فکر کرده و خود را آماده سازید.

بعد از زمان داده شده ، ممتحن زمانی حدود 1-2 دقیقه به شما میدهد تا راجع به آن موضوع صحبت کند.

بخش سوم این آزمون شامل سوالاتی میباشد که که در حیطه موضوع بخش دوم میباشد.

و نظرات شما می بایست توضیح بیشتری داده شود و ایده های خود را بیان کنید.

این بخش حدود 4-5 دقیقه زمان میبرد.


4228
0
 
3